Choď na obsah Choď na menu
 


Pre tých, ktorí chcú vedieť viac....

v tejto rubrike sú závery všetkých lekárskych vyšetrení, ktoré Timi absolvoval, vrátane vyšetrení počas pobytu v nemocnici. Za chyby neručím, ja som to len opísala :)

 

 

Rok 2007

1.1. o 11.05. Narodil sa náš syn Timurko po bezproblémovom tehotenstve, v termíne, spontánym pôrodom. Apgar skóre 10, 10. Hmotnosť 3500g. Dĺžka 54cm. Gestačný vek 40. Bol zdravý, čo potvrdili aj potrebné popôrodné vyšetrenia. Po štyroch dňoch nás prepustili domov. Nasledujúce dva týždne prebiehali bezproblémovo, bol plne kojený a nič nenasvedčovalo blížiacej sa traume. 13.1. o 21.50 po večernom nakojení sa začal dusiť, potom chrčať, bol bledý, ruky mal voľne rozhodené, nereagoval. Utekali sme na pohotovosť, potom do nemocnice.

   

13.1. – 12.7.2007 Odd. anesteziológie a intenzívnej medicíny DFNsP Košice

13.1. 22.35h: Dieťa v bezvedomí, nereaguje, bez spontánnej dychovej aktivity, svalová hypotónia, reflexy nevýbavné, koža cyanotická, mramorová. Periféria zlyhaná, kolabovaná, chladná. Nutná resuscitácia. Zaintubovaný, napojený na umelú pľúcnu ventiláciu (ďalej UPV) a preliečený na zápal pľúc, ktorý vznikol po aspirácii mlieka. Keďže sa ho nepodarilo extubovať, nasledovali neurologické vyšetrenia. Neurológom potvrdená výrazná hypotónia. 15.1. USG mozgu ukázalo dilatované (rozšírené) postranné komory a tretiu komoru, primeranú štvrtú komoru (stav po hypoxii, ale staršieho dáta, prekonaná neuroinfekcia?) nejasné pomery v zadnej jame. EEG záznam je netypický k veku a vyšetrením je hodnotený ako možná epileptická aktivita. Naordinovaná antikonvulzívna terapia aj z dôvodu opakujúcich sa epi paroxyzmov. 25.1. Pri CT mozgu zistený hydrocefalus, krvácanie do postranných komôr a IV. komory (tu aj nejasný útvar), mozgové tkanivo nemá ložiskové zmeny, následne realizovaná externá drenáž. Timur sa potom klinicky mierne zlepšil. Po extubácií sa spontánne dýchanie strieda s poruchami dýchania, apnoickými pauzami a premodraním. 29.1. Neurolog. vyšetrenie, záver: výrazná svalová hypotónia, hyporeflexia, slinenie, asymetria mimického svalstva a očných štrbín, asymetria dýchania ako známky lézie mozgového kmeňa. 1.2. Realizované NMR mozgu s nejednoznačným záverom ohľadom hematómu v štvrtej komore intímne naliehajúci na predĺženú miechu. Konzultovaní neurochirurgovia aj v Bratislave, ktorí odporúčajú konzervatívny postup. 6.2. Výmena externej drenáže. 13.2. Opakovaný pokus o extubáciu neúspešný, naďalej dominuje porucha dýchania. 16.2. Vzhľadom k negatívnemu nálezu v likvore, zavedená interná VP drenáž. 20.2. CT nález negatívny, ložiskové zmeny v neuroštruktúrach zadnej jamy nie sú pozorované. Opäť pokus o extubáciu, s problémami dýcha spontánne. 26.2. Opäť zaintubovaný a napojený na UPV, pri spontánnom dýchaní respiračná acidóza (pCO2 15 kPa). 1.3. NMR mozgu s výrazným zlepšením nálezu. 6.3. realizovaná tracheostómia, nakoľko opakované pokusy o spontánne dýchanie boli neúspešné, cca po 24 hodinách nastáva respiračné zlyhanie kde dominuje vzostup pCO2 do 12kPa s progresiou spavosti a hypotónie, čo ustupuje po napojení na UPV. 13.3. Ezofagografia, záver: Dysfágia na úrovni epiglotis so zatekaním kontrastnej látky do dýchacích ciest, hypotónia. 19.3. USG brucha: pečeň, žlčník, slezina, obličky, všetko bez zmien. 5.4. CT pľúc –  obojstranne slabá vzdušnosť, vzhľad mliečneho skla. 23.4. NMR mozgu vyšetrenie ukázalo, že došlo k úplnej resorpcii pôvodného hematómu lokalizovaného na spodine IV. komory. Pri zadnom okraji predĺženej miechy a ľavej mozočkovej hemisféry prítomná cystická lézia (12x11x9mm). Komorový systém je symetrický, bez prejavov hydrocefalu. 25.5. Metabolické vyšetrenia bez nálezu. 5.6. NMR nezmenené oproti predchádzajúcemu z apríla, cysta v zadnej jame bez progresie, VP drenáž funkčná.  6.7. EEG záznam nemá špecifické epileptické grafoelementy. Kardiolog. vyšetrenie, záver: bez zjavnej štruktúrovej chyby srdca.

Najbližšie týždne nás pripravovali na domácu UPV (ventilátor Carina Home). 12.7. nás prepustili do domácej strarostlivosti. Timur naďalej potrebuje kyslík 2l/min.

Diagnózy: Krvácanie do komôr a predĺženej miechy – chronická respiračná insuficiencia, obojstranná bronchopneumonia v.s. post aspiračná, obojstranná pneumopátia – dlhodobá umelá pľúcna ventilácia, štvorkomorový hydrocefalus – VP drenáž vpravo, St.p.trombóze splavov, Sideropenická anémia st.p., Obojstranná hydrokéla, VCC-Predsieňový defekt typ II, Sekundárna epilepsia

Terapia pri prepustení: Convulex 3x8 kv, Sabril 3x1/2tbl., Pyridoxin 3x1 tbl., Vigantol 1x2 kv., Phenaemaletten 30mg 1xdenne večer, Aldecin 2x2 vdychy, Ventolin 4x2 vdychy

Ventilačný režim na Carine Vt 100ml F 35/min Tins 0,7 PEEP 3 citl trigera citl. + kyslík 2l/min.

 

Rok 2008

15.1.2008 - OAIM DFNsP Košice – celkové prešetrenie

15.1. Neurologické vyšetrenie: CT mozgu, cysta pretrváva bez známok expanzie, ostatné oddiely CNS sú v norme, komorový systém symetrický, stredočiary presun nie je evidentný. EEG: záznam k veku abnormálny, prítomné aj nevýrazné iritačné ložisko frontálne vpravo. Záver: centrálna tonusová a centrálna koordinačná porucha, kvadruparetická forma s prevahou vpravo, psychomotorická retardácia. Terapia: vysadiť Sabril, zvýšiť Topamax na 4 tabl. Convulex na 3x9 kv. Pyridoxin 3x1 tabl. 15.1. CT pľúc: prítomné chronické pľúcne zmeny obojstranne. 15.1. Kardiologický nález v norme. Odporúčanie: Dieťa na noc pravidelne pripájať k ventilátoru, ak bude tolerovať, tak aj 2-3 hodiny denne.

 

11.2. - 18.3.2008 - preložený do Bratislavy na Kramáre, na doriešenie stavu

12.2. CT pľúc: obojstranne znížená transparencia až obraz atelektázy (nevzdušnosť pľúcneho tkaniva), nález zlepšený oproti CT z 15.1. 13.2. MRI mozgu: Záver: cysta po krvácaní v ľavej hemisfére cerebella, bez zobrazenia patologických zmien v zmysle cievnej malformácie. 14.2. Ezofagografia: Bez tracheo-ezofag.fistuly. 15.2. Neurologické vyšetrenie: Záver: Príčina porúch dýchania je v dôsledku poškodenia m. oblongata (predĺžená miecha) pravdepodobne samotného dýchacieho centra a lézie, ktorá sa klinicky manifestuje kvadruparézou s bulbárnym syndrómom. Ventil funkčný, komorový systém úzky. Cysta je lokalizovaná v hemisfére cerebella a nie je zreteľná lézia predĺženej miechy, čo by prognosticky mohlo znamenať aj možnosť úpravy a so spontánnym dýchaním. 19.2. Echokardiografické vyšetrenie v norme. 21.2. Neurolog. vyšetr: opakované stavy desaturácie, niekedy s poruchou vedomia. EEG ostré grafoelementy vpravo. Nevie zaspať alebo zle spí. Zmena antiepil. liečby: Topamax vysadiť, nasadiť Epilan D. Na noc tlmený 10% chloralhydrátom. 27.2. Bronchopneumonia v regresii. 8.3. Neurolog. konzílium: epi záchvat nepozorovaný, záchvaty s desaturáciou a omodraním t.č. imponujú ako afektívne. 4.3. Gastrostomia: Vykonaný PEG (gastrostomický katéter). 5.3. Vzostup zápal. markerov a v spúte vypestovaný stafylococus aureus. Nasadená celková ATB liečba. 9.3. pokles CRP, zlepšenie klinického stavu. 10.3. Nasadená liečba Tiapridalom pre liečbu afektívnych záchvatov, neskôr vysadená ako neúčinná. 13.3. Na odporučenie psychiatra na liečbu afekt. záchatov nasadený Promethasin 16.3. Vysadený pre dystonický syndróm (mimovoľné pohyby, svalové napätie, zášklby, tras...) 18.3. Po vyčerpaní možnosti liečby prekladdáme dieťa naspäť do Košíc.

 

Diagnózy: Respiračná insificiencia: Krvácanie do komôr a predĺženej miechy, Bulbárny syndróm, Bronchopneumónia bilat., Pneumopatia bilat., 4-komorový hydrocefalus, st.p.VP shunte, St.p. trombóze splavov, Sideropenická anémia, Afektívne stavy s desaturáciou, PEG.

Odporúčania:

-ponechanie na UPV v nemocničnej strostlivosti do získania vhodného domáceho ventilátora

-obmedzenie nadmerného podávania kyslíka (zastieranie zhoršenia stavu pľúc a hyperkapnie)

-pomalé, postupné odvykanie od UPV  

 

18.3. – 7.5.2008 - DFN Košice - Odd. anesteziológie a inenzívnej medicíny

25.3. Neurolog. vyšetrenie: EEG záznam netypický k veku. 14.4. ORL vyšetrenie: záver: bulbárny syndróm, epiglotis a hlasivky bez reakcie, hltacie svaly bez motorickej odpovede. 7.5. Neurolog. vyšetrenie: Záver: centrálny hypotonický syndróm, drenážny systém funkčný. EEG záznam je primeraný k veku, nemá ložiskové zmeny, nemá epileptiformné grafoelementy. 7.5. Na žiadosť rodičov prepustený do domácej starostlivosti.

Diagnózy: rovnaké ako naposledy

Ventilačný režim na LEGENDAIR Pins 16mbar F 26/min FiO2 0,25 T ins 0,6 PEEP 4 cieľový Vt 50ml Pmax 25mbar

Terapia: Convulex 3x15kv, Pyridoxin 3x1tbl, Vigantol 1x2kv, Chloralhydrát 4ml 10%

 

22.8.2008 - DFN rehabilitačná amb. Košice - MUDr. Šalamonová

Dg: Dysplasio pulm., tracheostomy, kvadruparesis spastica pri zákl.ochorení Liečba: reflex.terapia na zlepšenie sval.tonusu, posilnenie oslab.svalov, vyťah. spast. svalov, resp. fyzioterapia, polohovanie.

 

8.11.2008 - DFN odd.detskej neurológie, Košice - MUDr. Bratský

8.11. Záver: v objektívnom neurologickom obraze je pravostranná hemiparéza, nekonštantný konvergentný strabizmus vľavo, nevýrazná centrálna lézia n.facilias vľavo, psychomotorická retardácia. V porovnaní s predchádzajúcim vyšetrením je mierne zlepšenie mentálneho aj motorického vývoja.

EEG záznam je v pásme theta, pomalšia aj rýchlejšia, pomerne pravidelná, stredne vysokej amplitúdy, nemá lateralizáciu ani ložiskové zmeny, nemá špecifické epileptické grafoelementy.

 

Rok 2009

9.4.2009 - ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých, Košice

Záver: Ide o 27 mesačné dieťa s chronickou respiračnou insuficienciou, ktoré síce psychomotoricky zaostáva za vekom a normou, ale proces učenia je dobrý, kvalitný (v rámci limitov, ktoré dieťa má) a preto je nutné s dieťaťom intenzívne špeciálno pedagogicky pracovať a stimulovať ho. Spolupráca s rodičmi na veľmi dobrej úrovni. 

Doporučenie: Dôležité je aby sa spolupracovalo aj s logopédom, aj napriek nízkemu veku dieťaťa, je nutné podporiť receptívnu reč, aby nedochádzalo k afektívnym stavom, ktoré by mohli ohroziť fyziolog. stav dieťaťa.

 

20.7.2009 - 22.7.2009 - DFN Košice, odd. detskej chirurgie

Prijatý za účelom reinplantacií PEG.

Priebeh hospitalizácie: bez komplikácií, PEG funkčný, pasaž GIT.u obnovená, aferbilný v dobrom stave prepustený do ambulantnej starostlivosti.

 

27.7.2009 - Inštitút detskej reči, Bratislava

Záver: Symptomatická porucha reči. Narušený vývin reči na báze neurologického ochorenia. Rečový prejav je narušený vo všetkých oblastiach: porozumenie, obsah, forma, použitie.

Odporúčania: logopedická starostlivosť v mieste bydliska, zameraná na rozvoj komunikačnej schopnosti podľa navrhnutých cieľov intervencie.

 

28.7.2009 - DFNsP neurologická ambulancia, Bratislava - Doc. Sýkora

Obj pri vedomí negativistický tendencia k apnoe, hybnosť asymetrická neprospech pravej strany doplichocefalia, nález na mozgových nn v norme, dávivý reflex výbavný, nižší. Pri vertikalizácii stojí, kráča s pomocou. Záver: pravostranná spastická hemiparéza, bulbárny sy, retardácia psychomotoriky t.č. na úrovni IV. trimenon.

Doporučenie: vhodné kontrolné vyšetrenie na posúdenie potreby ventilácie a stravovania per os.

 

3.8.2009 - DFN odd. detskej neurológie Košice - MUDr. Bratský

Obj.neurolog: na vyšetrenie reaguje negativisticky, plače, vtedy je prítomná cyanóza v tváričke, ale bez konvulzívnych prejavov, prítomná je spastická hemiparéza vpravo, retardácia vzpriamovania.

EEG: záznam nemá lateralizáciu ani ložiskové zmeny, nemá špecifické epileptiformné grafoelementy a to ani počas klinicky manifestného záchvatu.

 

27.10.2009 - SINALGIS, súkr. neurolog.amb. Bratislava - MUDr. Ostrihoňová

Objektívne: 3r. chlapček, pri vedomí, percepcia sa zdá neporušená, expresia obmedzená, bulbárny syndróm, tracheostomia, PEG. Globálna hypotonia, žabia poloha s abdukciou v coxách, pravostranná hemiparéza, pravá ruka v päsť, archetyp podkladania palca, pri Parašute oprie s dlhou latenciou v päsť oproti ľavej ruke, posadí sa opretím o ľavú ruku s dopomocou ťahom za pravú ruku, na bruchu pri sledovaní hračky sa axiálne vzoprie pekne, pri držaní nakračuje, pravú nohu dáva na vonkajšiu hranu, bez vystretia prštekov, pedas planovalgi. 

Doporučenie: Omega nenasýtené 3-6-9 mastné kyseliny 2x1 csp. denne, E vit. 200 1x1 tbl, Olimpiq Xcell naďalej, Benfogamma 1/2 tbl, Nootropil 1/2tbl. 

 

17.12.2009 - Fyziatricko rehabilitačné odd. Košice-Šaca - MUDr. Dziaková

Objektívne: FV nec 3 roky, spont motorika výrzaostáva, dieťa sa obracia z bruška na chrbátik, opačne asi len 2 mesiace, do sedu s dopomocou cez šikmý, v sed s kyfotiz Th-L? s hyperba v BKK? postavovanie s dopomocou, v stoji s valgozitou v CK? pol rr-P lateralizácia, glob hypotonia, spasticitu nezisťujem, snad sdisk flexory PLK, na pr ruke päsť voľná, s addukciou palca, reč vývoj v št sylab echolálie, vyš tváre ľ hypot svv oboch líc.

Záver: mamička poučená - o LTV na lopte, stimulácii úst bodu, facil technikách na PHK - dlaň, P pol tváre, ko u nás p.p. 

 

22.12.2009 - amb. klinickej logopédie - Ružomberok - PaedDr. Bunová

Vyšetrenie spôsobu komunikácie: Úroveň komunikácie dieťaťa je zatiaľ len na úrovni alternatívnej komunikácie - posunkami, zvučkami, reaguje na podnety, slovné pokyny - ukáže kde je ocko, mamka, kto je ono.... Vývin reči a prekurzory vývinu reči približne na úrovni 13 mesiacov.

Vyšetrenie deglutinácie: dieťa krmené PEG sondou, reflex prehltnutia je zachovaný, dieťa odsávané cez trach.kanylu, v súčasnosti začína vykašliavať.

Špeciálne vyšetrenie prehltania - videofluoroskopia - záver: v súčasnom klinickom obraze pacienta sa manifestujú symptomy ťažkej orofaryngeálnej dysfágie s aspiráciou tekutiny do dolných dýchacích ciest. Doporučujeme funkčnú terapiu podľa Logemann a Bartolome na zlepšenie priebehu prehltania, posilnenie všetkých častí jazyka, zlepšenie motility jazyka, zlepšenie činnosti žuvacích a hyoido-laryngálnych svalov - zatiaľ formou stimulačných a skusmo izometrických a izotonických cvičení.

 

Rok 2010

 

26.2.2010 - detská kardiologická amb. Dfn Košice - MUDr. Hedvig

3-ročný Timur je bez štruktúrovej chyby srdca /popisované ASD uzatvorené/. Bez známok pľúcnej hypertenzie, bez známok kardiomyopatie. Desaturácie nie sú kardiálneho pôvodu. Dobrá systolická funkcia srdca /62%/. Primerané metrické a funkčné parametre oboch komôr.

 

26.5.2010 - neurologická amb. Dfn Košice - MUDr. Lazarová

EEG: základná aktivita theta, menej pravidelná, stredne vysokej amplitúdy, rušená pohyb.artefaktami, nie sú známky lateral. ani ložiska, nemá špecifické grafoelementy.

Dg.: DMO kvadruspastická forma s prevahou vpravo, po intraventrikulárnom krvácaní v novorodeneckom období, štvorkomorový hydrocefalus stav po VP drenáži vpravo, retardácia vzpramovania.

Liečba: zopakujeme kúru Cerebrolysinu v dávke 1ml i.m 2 x týždenne, celkom 30 injekcií. 

 

6.5.2010 - amb.klinickej psychológie pre deti a dospelých, Mgr. Lipanová 

Klinický nález: Spočiatku je dieťa v strehu, keď vníma priateľské nastavenie, okamžite sa dostáva do svojej pohody a je aktívny, spolupracuje, vyhovuje požiadavkám dospelých. Hodnotenie: hrubá motorika - 13,5 mesiacov, jemná motorika - 17 mesiacov, vnímanie, chápanie súvislosti - stav na 14 mesiacov, sociálne správanie - 17 mesiacov.

Doporučenie: zaškolenie dieťaťa do materskej školy, integrácia by mala byť rozdelená do niekoľkých fáz: prvá fáza zameraná na rozvoj socioemočných schopností, separácia od matky, adaptácia na nové sociálne prostredie, vnímavosť voči novým podnetom. Neskôr zameranie na rozvoj jemnej motoriky, vnímanie logických súvislosti. Najväčší efekt spočiatku možno očakávať od učenia nápodobou a pozorovaním rovesníkov. Postupne klásť nároky na sebaobsluhu. Doporučujeme úzky kontakt s liečebným pedagógom.

 

20.10.2010 - Inštitút detskej reči, Bratislava

Záver: Narušený vývin reči. Odporúčania: Intenzívna logopedická intervencia, stimulácia jazkového vývinu v domácom prostredí.

 

Rok 2011

 

10.1. - 13.1.2011 - Šrobárov ústav, Vysoké Tatry

CT hrudníka, Záver: Stav po zavedení tracheostomickej kanyly, s difúzne zníženou vzdušnosťou pľúcnych krídel /GGO/ a konsolidovaným pľ. parenchýmom v dorzálnych častiach dolných lalokov, viac vľavo. Môže ísť o BOOP/COP/. Obojstranná hilová lymfadenopatia. Malá hiátová hernia.